top of page

REGLEMENT VAN ORDE

Tekst zoals goedgekeurd op Algemene Vergadering, 14 juni 2003

ART. 1. VOORWERP

Het reglement van orde bevat gedragsregels die de goede werking en het evenwichtig
gebruik van de gemeenschappelijke diensten en delen van het domein mogelijk moeten maken.
Het houdt de nadere regeling in van de specifieke rechten en verplichtingen van de medeeigenaars,
opgenomen in het reglement van mede-eigendom.
Het regelt bij uitstek het dagelijks omgangsrecht van de mede-eigenaars met de privatieve
en gemeenschappelijke delen en van de mede-eigenaars en de huurders onderling.

ART. 2. HET GENOT

De eigenaar heeft het genot en de beschikking over zijn bungalow binnen de perken van dit

reglement, de statuten en de voorschriften inzake Stedenbouw. Aldus kan hij de binneninrichting

naar zijn smaak aanpassen.

Alles wat de uiterlijke harmonie betreft behoort tot de bevoegdheid van de Algemene

Vergadering, zoals: de gevels, de kleur van het houtwerk, terrassen, trappen, leuningen,

dakbedekking, schoorsteen en, meer algemeen, alle zichtbare uitwendige gedeelten. Er mag niets

worden veranderd aan het uiterlijk aspect van de residenties zonder voorafgaande schriftelijke

toelating. Iedere wijziging moet worden aangevraagd (zie art. 2 bis).

ART. 2BIS. RICHTLIJNEN VOOR AANPASSINGEN AAN DE BUNGALOW

Iedere wijziging moet worden aangevraagd via de syndicus. De aanvraag dient vergezeld te

zijn van een maatschets en opgave van de materialen.

De syndicus moet de aanvraag voorleggen voor advies aan de commissie voor inrichting van

het domein en aan de Raad van beheer.

Met de werken mag slechts worden begonnen nadat de eigenaar een schriftelijk toelating

heeft ontvangen van de Raad van Beheer.

Richtlijnen voor aan te vragen aanpassingen aan bungalows:

1. Dakgoten

- dakgoten: aan voor- en achtergevel over de ganse lengte van de bungalow

- regenafvoerpijpen: 1 afvoerpijp aan de voorgevel en 1 afvoerpijp aan de

achtergevel: de afloop mag maximum 20 cm naast de bungalow komen, eindigend

op het laagste punt

- materialen: koper, zink of donkerbruine kunststof

2. Schouw (afdekking)

- parallel aan de dakhelling

- afmeting gelijk aan de schouw

- materiaal: rood koper of (roestvrij) staal

3. Fronton

- met ramen zichtbaar zoals oorspronkelijk of volledig gesloten

- materialen: hardhout kleur donkerbruin, leien zoals het dak of trespa kleur

donkerbruin (palissander)

4. Terras

- afmetingen: - niet breder/langer dan één zijde van de bungalow

- niet dieper dan 3 m

- materialen: - leuning/balustrade metaal zoals de oorspronkelijke terrassen of hout

kleur bruin

- bevloering: natuursteen zoals de oorspronkelijke terrassen of hout

kleur bruin

- afsluiten van de ruimte onder het terras als berghok wordt niet toegestaan, tenzij

gemetseld met natuursteen of in hout kleur donkerbruin (palissander)

5. Ramen

- wanneer ramen worden vervangen dient de oorspronkelijke indeling te worden

behouden

- materiaal: naar keuze kleur donkerbruin (palissander)

ART. 3. TOEGANG TOT DE BUNGALOW

Wanneer de eigenaar beslist geen sleutel ter beschikking van de conciërge te stellen, zal

hij geen verhaal hebben zo de conciërge of de hulpdiensten zich geen toegang kunnen

verschaffen in noodgevallen zoals brand, hulpgeroep of breuk van de waterleiding.

ART. 4. ONDERHOUD VAN DE BUNGALOW

Het uiterlijk aspect van de bungalow moet verzorgd worden. Het houtwerk moet om de drie

jaar geverfd worden met Linitop Palissander of gelijkwaardig. Ingeval van verzuim zal de eigenaar

door de syndicus aangemaand worden. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven zal de

syndicus dit onderhoud laten uitvoeren voor rekening van de eigenaar.

ART. 5. EERBIEDIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

Het is verboden te ontbossen, bomen of struiken om te hakken, takken af te rukken,

bloemen of bloesems te plukken, grasperken om te woelen, bloemperken aan te leggen, terrassen

uit te breiden of in het algemeen enige herschikking of verandering in de gemeenschappelijke

delen aan te brengen, tenzij na toestemming van de Algemene Vergadering.

ART. 6. UITHANGBORDEN, PUBLICITEIT, HUISHOUDELIJKE VOORWERPEN

Geen enkel uithangbord of publiciteit mag op de bungalow voorkomen of op de

gemeenschappelijke delen worden geplaatst. Wel mag een aankondiging ‘te koop’ of ‘te huur’ aan

de binnenzijde van het raam worden aangebracht (max. 30 x 50 cm).

Wasdraden mogen niet aan de bomen worden vastgemaakt. Ze zullen door de conciërge worden

weggehaald op kosten van de overtreder. Het linnen mag worden gedroogd aan demonteerbare

wasrekjes.

ART. 7. AFVAL

Het huishoudelijk afval wordt geplaatst in de containers die zich langs de wegen bevinden.

Grofvuil kan worden afgeleverd bij het containerpark in Hastière (open op werkdagen in de

namiddag en op zaterdag).

ART. 8. GEVAARLIJKE, ONGEZONDE, HINDERLIJKE STOFFEN; OPEN VUUR

In de bungalow mogen geen gevaarlijke, ongezonde of ontvlambare stoffen worden

opgeslagen. Alleen elektriciteit en hout mogen als energiebron worden aangewend.

De schoorsteen moet om de twee jaar gereinigd worden en de eigenaar moet daarvan een

attest kunnen voorleggen.

ART. 9. HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegelaten maar moeten in de gemeenschappelijke delen aan de leiband.

Uitwerpselen moeten onmiddellijk worden opgeraapt. Daartoe zijn zakjes tegen betaling

beschikbaar in de winkel.

ART. 10. ANTENNES

Buitenantennes voor radio of televisie zijn niet toegestaan. De T.V. bezitters zijn verplicht

aan te sluiten aan het teledistributienet.

ART. 11. VOERTUIGENVERKEER

De wegen op het domein zijn niet openbaar en mogen alleen gebruikt worden door de

eigenaars, huurders of bezoekers. De voorschriften van het verkeersreglement moeten er wel

nageleefd worden. De snelheid is er beperkt tot 15 km per uur.

Het rijden of parkeren op voetwegen, gazons of in de beboste gedeelten is streng

verboden.

Dit verbod geldt ook voor fietsen en motorfietsen.

Bij parkeren langs de verharde wegen moet de vrije doorgang steeds gevrijwaard blijven.

ART. 12. SPORT EN SPEL

Voor sport en spelen zijn zones voorzien. Daarbuiten is dit niet toegestaan wanneer dit als

hinderlijk of gevaarlijk wordt ervaren door de medebewoners. Ouders zorgen ervoor dat hun

kinderen zich aan de regels houden.

ART. 13. RUST

De eigenaar zorgt ervoor dat de rust in het domein niet wordt verstoord door zijn toedoen of

door dat van zijn gezin, zijn huurders of zijn bezoekers.

Radio en T.V. mogen alleen binnenshuis worden gebruikt en de geluidssterkte moet verminderd

worden zo een gebuur daarom verzoekt.

ART. 14. TEGENSTELBAARHEID

Wanneer de bungalow gebruikt wordt door een derde niet-eigenaar zal de eigenaar of het

verhuurkantoor de gebruiker of de huurder in kennis stellen van dit reglement van orde. Een

exemplaar zal in elke bungalow zichtbaar aanwezig zijn.

ART. 15. WIJZIGINGEN

De Raad van Beheer kan voorlopig wijzigingen aanbrengen aan het reglement en die

mededelen aan de eigenaars. Ze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende

Algemene Vergadering.

ART. 16. SANCTIES

De syndicus is belast met het waken over de naleving van dit reglement. Hij dient bij

overtredingen onmiddellijk op te treden en de nodige juridische maatregelen te nemen.

Inbreuken op de voorschriften worden beteugeld met een boete van 15€, onverminderd de

verplichting de toegebrachte schade te vergoeden. Dit bedrag zal afgehouden worden van de

huurwaarborg of bij de eigenaar in rekening worden gebracht. Dit doet geen afbreuk aan de

mogelijkheid andere passende maatregelen te nemen.

Uitvoering van werken aan de uitwendige delen van de bungalow of aanpassingen in de

gemeenschappelijke delen van het domein zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de

Raad van Beheer dienen onmiddellijk te worden stilgelegd en wanneer geen schriftelijke toelating

wordt verkregen dient alles in de oorspronkelijke staat te worden hersteld op kosten van de

overtreder. Overtreders moeten bovendien de aan de gemeenschappelijke delen toegebrachte

schade vergoeden.

bottom of page